ยินดีต้อนรับ
ประกาศข่าว

กรุณาเข้าสู่ระบบโดยเลือกเมนูเข้าสู่ระบบด้านขวามือ

Web Services สำหรับเปิดเผยข้อมูล (Open Data)

ลำดับที่ 1 SearchRecipient
รายละเอียด Service สำหรับคนหาผู้รับทุน
ลำดับที่ 2 SearchProject
รายละเอียด Service สำหรับค้นหาโครงการ
ลำดับที่ 3 ProjectInfo
รายละเอียด Service สำหรับดึงรายละเอียดข้อมูลโครงการ