ยินดีต้อนรับ
ประกาศข่าว

กรุณาเข้าสู่ระบบโดยเลือกเมนูเข้าสู่ระบบด้านขวามือ

Web Services สำหรับเปิดเผยข้อมูล (Open Data)

ลำดับที่ 1 SearchRecipient
รายละเอียด Service สำหรับคนหาผู้รับทุน
ลำดับที่ 2 SearchProject
รายละเอียด Service สำหรับค้นหาโครงการ
ลำดับที่ 3 ProjectInfo
รายละเอียด Service สำหรับดึงรายละเอียดข้อมูลโครงการ
ลำดับที่ 4 approveplan
รายละเอียด approveplan
ลำดับที่ 5 approveworkplan
รายละเอียด approveworkplan
ลำดับที่ 6 projectclosedelay
รายละเอียด projectclosedelay
ลำดับที่ 7 projectscheduledelay
รายละเอียด projectscheduledelay
ลำดับที่ 8 projectspaymentplan
รายละเอียด projectspaymentplan
ลำดับที่ 9 getmeetinglist
รายละเอียด getmeetinglist
ลำดับที่ 10 getmeetingdetail
รายละเอียด getmeetingdetail
ลำดับที่ 11 geteventlist
รายละเอียด geteventlist
ลำดับที่ 12 geteventdetail
รายละเอียด geteventdetail
ลำดับที่ 13 kycmeeting
รายละเอียด kycmeeting
ลำดับที่ 14 kycevent
รายละเอียด kycevent
ลำดับที่ 15 getpersonschedule
รายละเอียด getpersonschedule
ลำดับที่ 16 connection
รายละเอียด connection
ลำดับที่ 17 checkbudget
รายละเอียด checkbudget
ลำดับที่ 18 grant
รายละเอียด grant
ลำดับที่ 19 reserve
รายละเอียด reserve
ลำดับที่ 20 prpo
รายละเอียด prpo
ลำดับที่ 21 borrow
รายละเอียด borrow
ลำดับที่ 22 Get Person
รายละเอียด Get Person
ลำดับที่ 23 Insert Person
รายละเอียด Insert Person
ลำดับที่ 24 addresshistory
รายละเอียด addresshistory
ลำดับที่ 25 getorg
รายละเอียด getorg
ลำดับที่ 26 insertorg
รายละเอียด insertorg
ลำดับที่ 27 orgaddresshistory
รายละเอียด orgaddresshistory
ลำดับที่ 28 project
รายละเอียด project
ลำดับที่ 29 purchase
รายละเอียด purchase
ลำดับที่ 30 EformGetById
รายละเอียด EformGetById
ลำดับที่ 31 EformGetList
รายละเอียด EformGetList
ลำดับที่ 32 EformUpdateSageById
รายละเอียด EformUpdateSageById