ยินดีต้อนรับ
ประกาศข่าว

กรุณาเข้าสู่ระบบโดยเลือกเมนูเข้าสู่ระบบด้านขวามือ

ระบบสารสนเทศ ของ สสส.


ระบบ e-Granting

ระบบบริหารโครงการ

DOL

ระบบจัดเก็บผลงานดิจิทัล (Digital Object Library)

บันทึกรับ-จ่าย

ระบบที่ช่วยในการบันทึกรายการรับ-จ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการที่ สสส. สนับสนุน

I AM

ระบบที่รองรับการจัดเก็บและค้นหาข้อมูลผู้เชี่ยวชาญและแหล่งเรียนรู้ ทั้งที่เกิดขึ้นจากผลผลิตของโครงการ และการจัดการข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่

ระบบ e-Form (SAP)

ระบบจัดซื้อ

ระบบที่ช่วยในการปฏิบัติงานบริหารพัสดุ ทั้งพัสดุในคลังและนอกคลัง (ครุภัณฑ์โครงการ)

ระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระบบลงลายมือชื่อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้สามารถยืนยันตัวเจ้าของลายมือชื่อและตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของข้อความและลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

ระบบงบประมาณ

e-HR

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

ระบบตัวชี้วัดผู้บริหาร

ระบบติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด 15 แผน

ระบบสารสนเทศที่รองรับการดำเนินงานติดตามผลการดำเนินงานกองทุน

ระบบติดตามและประเมินตัวชี้วัดองค์การ

ระบบติดตามและประเมินผลออนไลน์ สำหรับใช้ในการรายงานผลสัมฤทธ์ตามตัวชี้วัดของแผน 15 แผน

Website M&E

ระบบ E-Learning

ระบบที่รองรับการเรียนและการถ่ายทอดความรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเนื้อหาและองค์ความรู้ที่จัดไว้เป็นหลักสูตรสาหรับให้บริการให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษาได้ด้วยตนเอง

Learning Management system

ระบบบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนรู้

ระบบทรัพย์สินทางปัญญา

ระบบที่รองรับการจัดการข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ สสส.

ระบบลงทะเบียน

ระบบที่รองรับการให้บริการจัดฝึกอบรม และจัดกิจกรรมให้กับบุคคลภายนอก สสส. และบุคลากรภายใน

ThaiHealth Academy

Learning Partner

Learning Partner

e-Meeting

ระบบบริหารจัดการประชุม - Meeting Management System

eProposal

ThaiHealth Resource Center

ระบบบริหารโครงการ

ThaiHealth Contact Center

ระบบ ThaiHealth Contact Center เป็นศูนย์กลางในการบริการข้อมูลข่าวสาร สอบถามข้อมูลและรับเรียนร้องเรียน

ThaiHealth PDPA

E-Form เบิกค่าโทรศัพท์

BI Portal

BI Portal

E-Form เบิกเงินสดย่อย

ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย

ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย

Partner Relations Service Platform

PSP

Mobile Persona Health

Mobile Persona Health

Persona Health CMS

Persona Health CMS

Connect X

ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

BI Dashboard

BI Dashboard

Self Service Payment

Self Service

COO WEB

COO WEB

Creative Health Campaign

CHC

Happy 8 Workplace

H8W

Healthy Media Hub

Healthy Media Hub

ระบบสารสนเทศ ภายใต้โครงการ


Account Services

Account
Activation

ในกรณีที่ยังไม่เคยมีบัญชีจะต้องทำการ ลงทะเบียนเพื่อเปิดใช้งานบัญชีก่อน

ลงทะเบียนเปิดบัญชี

Change
Password

เปลี่ยนรหัสผ่านที่ใช้ในระบบ
ควรเปลี่ยนรหัสผ่านสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัย

เปลี่ยนรหัสผ่าน

Account
Recovery

หากไม่สามารถใช้งานบัญชีผู้ใช้ได้
จะต้องดำเนินการกู้คืนการใช้งานบัญชี

กู้คืนการใช้งานบัญชี

Account
Activation

ในกรณีที่ยังไม่เคยมีบัญชีจะต้องทำการ
ลงทะเบียนเพื่อเปิดใช้งานบัญชีก่อน

ลงทะเบียนเปิดบัญชี

Change
Password

เปลี่ยนรหัสผ่านที่ใช้ในระบบ
ควรเปลี่ยนรหัสผ่านสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัย

เปลี่ยนรหัสผ่าน

Account
Recovery

หากไม่สามารถใช้งานบัญชีผู้ใช้ได้
จะต้องดำเนินการกู้คืนการใช้งานบัญชี

กู้คืนการใช้งานบัญชี

expand_less

Top